کتاب نقش و نگار های ایرانی

۱۱/۰۰۰تومان

   کتاب نقش و نگار های ایرانی یکی از کتاب های مربوط به نقوش می باشد که به نقوش سنتی، تزئینی و نقوش مختلف پرداخته است. این کتاب نوشته خاصی ندارد و فوکوس و هدف اصلی آن فقط به تصویر کشیدن نقش مایه های ایرانی است.

توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب نقش و نگار های ایرانی

   کتاب نقش و نگار های ایرانی یکی از کتاب های مربوط به نقوش می باشد که به نقوش سنتی، تزئینی و نقوش مختلف پرداخته است. این کتاب نوشته خاصی ندارد و فوکوس و هدف اصلی آن فقط به تصویر کشیدن نقش مایه های ایرانی است.

کتاب نقش و نگار های ایرانی

کتاب نقش و نگار های ایرانی

کتاب نقش و نگار های ایرانی

کتاب نقش و نگار های ایرانی

کتاب نقش و نگار های ایرانی

کتاب نقش و نگار های ایرانی

کتاب نقش و نگار های ایرانی

کتاب های نقوش

کتاب های طراحی لباس

پارس دوک