کتاب قرن نوزدهم

کتاب قرن نوزدهم

   قرن نوزدهم زمانی برای تغییرات بزرگ اجتماعی بود. جهان به لطف راه آهن، کشتی ها و جاده ها گسترش پیدا کرد. تجارت جهانی شد. تکنولوژی های عظیمی به عرصه ظهور رسیدند، کارخانه های پنبه پرسروصدا در شهرهایی همچون منچستر در انگلستان ایجاد شد که می توانست مقادیر زیادی لباس تولید و در سراسر جهان به فروش برساند. کارخانه ها جایگزین کارگاه ها شدند …

این کتاب زبان اصلی می باشد

۳۵/۰۰۰تومان

  • توضیحات

توضیحات

کتاب قرن نوزدهم

کتاب قرن نوزدهم | قرن نوزدهم زمانی برای تغییرات بزرگ اجتماعی بود. جهان به لطف راه آهن، کشتی ها و جاده ها گسترش پیدا کرد. تجارت جهانی شد. تکنولوژی های عظیمی به عرصه ظهور رسیدند، کارخانه های پنبه پرسروصدا در شهرهایی همچون منچستر در انگلستان ایجاد شد که می توانست مقادیر زیادی لباس تولید و در سراسر جهان به فروش برساند. کارخانه ها جایگزین کارگاه ها شدند.

کتاب قرن نوزدهم

کتاب قرن نوزدهم

   در امریکا شهرهای پرجمعیت با ورود مهاجران اروپایی شلوغ تر شد. کشورهای قدرتمند اروپایی امپراطوری هایی در آفریقا، آسیا و استرالیا ایجاد کردند. در نتیجه، لباس اروپایی در سرتاسر جهان از کیپ تاون تا شانگهای دیده می شد. این کتاب به گسترش در مد و لباس در طول قرن و چگونگی تاثیر آن بر لباس مردم هم در کار و هم در زندگی شخصی می پردازد. در مناطق زیادی لباس تغییر زیادی نکرد و مردم محلی هنوز از لباس های پر زرق و برق محلی مثل خز، چرم و ابریشم و پنبه در لباس پوشیدن روزانه شان استفاده می کردند. قرن نوزدهم یک دوره ی نسبتا جدید در تاریخ است. در موزه ها و نمایشگاه ها مردمی که لباس های مربوط به آن زمان را بر تن دارند دیده می شود و تصاویری از این لباس ها در صفحاتی از مجله های قدمی وجود دارد.

کتاب قرن نوزدهم

کتاب های طراحی لباس

The nineteenth century was a time of great social change. The world was opening up,thanks to railroads,steamships,and new roads. Trade became global.New technology allowed huge, noisy cotton mills in cities such as Manchester,England,to turn out vast quantities of cloth,which could then be sold around the world.Factories and mills replaced cottages and small workshops

کتاب قرن نوزدهم

کتاب های خیاطی

In America,bustling new cities were swollen by an incoming tide of immigrants from Europe. Back in the Old World, the most powerful European nations built up overseas empires in Africa,Asia,Australia,and the Pacific islands. As a result, European dress,often most unsuitable for the local climate, could now be seen from Cape Town to Shanghai

کتاب قرن نوزدهم

فیلم های خیاطی

This book looks at developments in fashion and costume during the century,and how they were influenced by changes in people’s lives,both at work and play.

In many places,costume did not change very much,and the local peoples still made and wore splendid regional costumes—furs,feathers,silks,or embroidered cottons— as their everyday clothing. This great diversity would soon change,however,as a result of mass-produced,machinewoven cloths and chemical dyes.

The nineteenth century is a comparatively recent period in history. In museums and exhibitions, the actual costumes people wore at that time can still be seen. Pictures of these costumes can be viewed in fashion plates from old magazines, and engravings or early photographs from every corner of the world.

  • نویسنده: Philip Steele
  • طول کتاب: 21 سانتی متر
  • عرض کتاب: 29.5 سانتی متر