کتاب طراحی لباس کودک

کتاب طراحی لباس کودک

نقاشی، یکی از فعالیت های پیچیده کودکان است که تا اندازه ای نمایانگر ادراکات و احساسات آنها بوده و تصویری است ذهنی که کودک به واسطه ی آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند. بیشتر پژوهشگران معتقدند که هنر نقاشی چیزی جز بیان هیجانات، اندیشه ها و کوشش برای خلق یک تصویر نیست …

۱۹/۸۰۰تومان

 • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب طراحی لباس کودک

   مقدمه کتاب طراحی لباس کودک | نقاشی، یکی از فعالیت های پیچیده کودکان است که تا اندازه ای نمایانگر ادراکات و احساسات آنها بوده و تصویری است ذهنی که کودک به واسطه ی آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند. بیشتر پژوهشگران معتقدند که هنر نقاشی چیزی جز بیان هیجانات، اندیشه ها و کوشش برای خلق یک تصویر نیست.

کتاب طراحی لباس کودک

کتاب های طراحی لباس

   نقاشی کودکان تنها یک اثر نیست، بلکه ابزاری است که به دلیل عدم ارائه از طریق زبان، برای بزرگسالان و حتی برای دنیا، حامل بیانی ساده و گاه پیچیده است. شاید در برخی از نقاشی های عجیب کودکان دیده باشید که سر آدمی چشم ندارد یا اندام او بدون دست است، خانه ای که سیاه است و مانند آنها. هر یک از آنها در دنیای ذهن کودک، نماد وضعیتی خاص است و به عبارتی دیگر، او به طور ناخودآگاه تمام یا قسمتی از محفوظات ذهنی خود را با نقاشی بیان می کند.

کتاب طراحی لباس کودک

کتاب های رنگ شناسی   

   فقدان پژوهش های نتیجه بخش در آثار نقاشی کودکان در ابعاد جامعه شناسی، روانشناسی و زیبایی شناسی در کشور ما، نگارندگان این کتاب را بر آن داشت تا با مطالعه مطالبی از تحقیقات برخی پژوهشگران و تجربیات خود، به مفهوم «طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان» با ارائه یک شیوه جدید و عملی برسند و در این باره معتقدند: طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی آن، ایده ای نو و منحصر به فرد در دنیای طراحی لباس به شمار می رود و می تواند یک سبک در طراحی لباس باشد؛ سبکی که دنیای طراحی لباس برای کودکان و حتی دنیای خود آنها را نیز تغییر دهد و ساختارشکن باشد، زیرا کودکان دنیای پیرامون خود را واقعی می بینند و البته واقعیت از نگاه آنها چیز دیگری ست که ما به آن رویاپردازی یا خیال می گوییم.

کتاب طراحی لباس کودک

طراحی لباس کودک

   بر این اساس کوشیده ایم نقاشی کودکان را به لباس تبدیل کنیم و از نگاه خودشان، دنیای واقعی آنها را بر تن شان بسازیم و این از نظر آنها زیبا خواهد بود، زیرا برای نخستین بار دنیای حقیقی آنها –که تمایلی به باور و لمسش ندارند- به دنیای واقعی آنها نزدیک می شود.

کتاب طراحی لباس کودک

کتاب طراحی لباس کودک

فهرست کتاب طراحی لباس کودک

 • فصل 1
 • فصل 2
 • طرح ها
 • طرح 1
 • طرح 2
 • طرح 3
 • طرح 4
 • طرح 5

 

 • نویسنده: وحید محمدی- محمد جانی کبریا
 • انتشارات: آبان
 • تعداد صفحات: 63 صفحه
 • طول کتاب : 5/16
 • عرض کتاب : 23

 

مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد