سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

عکاسی و نظریه

نام کتاب : عکاسی و نظریه | کتاب پیش رو عکاسی و نظریه: بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس نام دارد. این کتاب، در دو راستای نقد نظری و عملی، نگاهی است از زاویه دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسه میان این دو. به شکل دقیق تر، این کتاب تلاش دارد ابتدا در سطح نظری، از نگاه ساختارگرایانه، طبیعت عکس به مثابه نشانه تصویری، مقتضیات زبان شناسانه عکاسی، و مؤلفه های ساختاری درونی رسانه عکاسی را تحلیل کند و این نکته را معلوم دارد که تصویر عکاسی در ذات خود واجد چه ماهیت نشانه شناختی و ... (برای سفارش این کتاب روی دکمه خرید کلیک کنید)

نویسنده : مهدی مقیم نژاد

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود است


59500

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب عکاسی و نظریه

کتاب عکاسی و نظریه: بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس نام دارد. این کتاب، در دو راستای نقد نظری و عملی، نگاهی است از زاویه دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسه میان این دو. به شکل دقیق تر، این کتاب تلاش دارد ابتدا در سطح نظری، از نگاه ساختارگرایانه، طبیعت عکس به مثابه نشانه تصویری، مقتضیات زبان شناسانه عکاسی، و مؤلفه های ساختاری درونی رسانه عکاسی را تحلیل کند و این نکته را معلوم دارد که تصویر عکاسی در ذات خود واجد چه ماهیت نشانه شناختی و مؤلفه های ساختاری خودبسنده ای است؛ وجه افتراق عکس از باقی انواع تصاویر کدام است؛ چه اصولی را می توان ذاتی رسانه عکاسی برشمرد و چه نوع آثاری در تاریخ عکاسی با عطف به این مؤلفههای ساختاری و نشانه شناختی به وجود آمده اند. در گام بعد، در صدد آن است تا این مسئله را روشن کند که رویکرد پساساختارگرا موجب چه نوع دگرگونی هایی در زیر ساختها یا ساختارهای اصلی رسانه عکاسی و طبیعت نشانه ای عکس شده است و مصادیق عینی این دگرگونی ها در تاریخ عکاسی کدام اند. ( کتاب عکاسی هنر میان مایه)

خرید کتاب عکاسی و نظریه

به همین ترتیب، این کتاب برای روشن تر شدن مسئله، در سطح عملی، آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن را، به منزله نمونه های تجربیات عکاسی ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه، برای نقد برگزیده است تا ضمن به کارگیری روش ها و استراتژیهای نقد عملی این دو نظریه، دلایلی برای اثبات یافته های نظری خود ارائه کند و معلوم دارد که این دو عکاس چگونه با اصول رسانه ی خود وارد تعامل می شوند، تا چه اندازه به آن وفادار می مانند، و در چه جاهایی آن را دگرگون میکنند و حدود خلاقیت، اصالت، و بیان شخصی آنها تا کجاست. و در نهایت اینکه، پس از استخراج مفاهیم کلیدی، با ترتیب گذاری و صورت بندی جدید، مقتضیات نگاه ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه در نقد عکس را در هر دو راستای نظری و عملی، همراه با زمینه های هنر مدرن و پسامدرن، به عنوان پیامدهای کلی تر این دو نظریه، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهد تا بدین وسیله ویژگیها، تفاوتها، و اهمیت خاص رویکرد هریک از این نظریه ها در دنیای عکاسی را در کنار هم بسنجد و تحلیل کند. (کتاب درک عکس)

با این پیش زمینه، یادآوری نکاتی درباره این کتاب ضروری به نظر می رسد که بدان خواهیم پرداخت:

١. نوشتار پیش رو هرچند شکل گسترش یافته رساله ای است که در مقطع دکترای پژوهش هنر در دانشگاه هنر تهران از آن دفاع کردم، با آن تفاوتهایی نیز دارد. در واقع، این دو متن، بدون آنکه از هدف موضوعی خود دور شده باشند، دچار تغییر کارکرد شده اند: متن رساله پژوهشی بود که از نظر مسائل روش شناختی روند تخصصی تر و از آن روی، فشرده تر و منسجم تری را دنبال می کرد. در اینجا، تعریف مسئله، بیان سؤالهای اصلی تحقیق، فرضیه ها، هدفها، و شیوه ی تحلیل رساله به قوت خود باقی است، اما در شیوه ی تدوین، کتاب را تا جای ممکن به متنی آموزشی تبدیل کرده ام. پی آیند این تصمیم این شد که مطالب گوناگونی را در معرفی نظریه ها و مفاهیم به متن باز گردانم، از سر ضرورت، نقل قول های بسیاری را به متن راه دهم، و از همه مهم تر اینکه بحث های فرعی و مکمل بسیاری را به متن بیافزایم. (چهار هنر عکاسی)

فهرست کتاب عکاسی و نظریه

 • مقدمه
 • بخش اول: عکاسی و ساختارگرایی
 • فصل اول: ساختارگرایی، نشانه شناسی ساختار گرا، مفاهیم، و تعاریف
 • تعریف ساختار و فرم
 • ساختارگرایی و نشانه شناسی ساختار گرا
 • مؤلفه های اصلی ساختارگرایی
 • پی نوشت های مقدمه و فصل اول
 • فصل دوم: تحلیل نشانه شناختی عکاسی
 • تعریف نشانه
 • عکس به مثابه نشانه
 • جایگاه عکس در مبانی نشانه شناختی سوسور و پیرس
 • عکس و نماد
 • عکس و شمایل
 • شمایل گرایان و عکاسی
 • بازن و وجه شمایلی عکس
 • بارت و خصلت شمایلی
 • کندال والتون و نظریه شفافیت
 • متز و خصلت شمایلی عکس
 • عکس و شمایل گریزان
 • اكو و انتقاد از وجه شمایلی عکس ها
 • تمایزات ادراکی چشم انسان، دوربین
 • دیگر شمایل گریزان
 • عکس و تمایه
 • نمایه گرایان و عکاسی
 • انواع نمایه ها از دید سونسون
 • ردّ عکاسانه از دید وانلیه
 • دوبوا و نمایه عکاسانه
 • آرنهایم و دیدگاه نمایه ای
 • بارت و دیدگاه نمایه ای
 • شمایل نمایه ای و نمایه شمایلی از دیدگاه شفر و دیگران
 • پی نوشت های فصل دوم
 • فصل سوم: تحلیل زبان شناختی عکاسی
 • عکس و نشانه زبانی، عکاسی و زبان
 • قیاس مندی تصویر و زبان از دید پازولینی و متز
 • دلالتهای زبانی در عکس از دیدگاه بارت
 • عکس و پیام زبانی
 • دلالت صریح، تصویر حقیقی، پیام شمایلی بدون رمز
 • دلالت ضمنی، پیام شمایلی رمزی، نمادین، یا فرهنگی
 • دلالت اسطوره ای یا ایدئولوژیک
 • استوديوم و پونکتوم
 • لایه های معنایی تصویر از دید گریماس
 • عکس، محورهای همنشینی و جانشینی
 • عکس، استعاره، و مجاز
 • عکس و طنز
 • عکس، رمز آنالوگ یا دیجیتال
 • عکاسی و روایت
 • پیتر وولن و روایت عکاسانه
 • روایت در مجموعه عکسها
 • ليندلی و بحث عکاس در مقام راوی
 • پی نوشت های فصل سوم
 • فصل چهارم: تحلیل ساختار گرایانه عکاسی
 • انواع رمزگان مؤثر در خلق و خوانش عکس
 • تعریف رمزگان و انواع آن از دید چندلر
 • انواع رمزگان از دیدگاه متز
 • انواع رمزگان از دیدگاه اکو  
 • انواع رمزگان از دیدگاه بارت
 • تحلیلی ساختاری بر آرای نظریه پردازان حوزۀ عکاسی
 • جان سارکوفسکی و ساختارهای عکاسانه
 • کارتیه برسون و لحظه قطعی عکاسانه
 • ساختارهای عکاسانه از دید ادوارد وستون
 • مؤلفه های ساختاری عکاسی از دید کوستا
 • ویژگی های عکاسی از دید کراکوئر
 • انواع شگفتی از دید بارت
 • خصیصه های ویژه زمان مندی و فضامندی در عکاسی
 • جدول مقایسه ای رمزگان ها و مؤلفه های ساختاری
 • عکاسی و تقابل های دوتایی
 • پی نوشت های فصل چهارم
 • فصل پنجم: ساختارگرایی و تاریخ عکاسی
 • متافیزیک عکاسی: دیدن، یافتن، و گرفتن عکس
 • عکاسیِ بی دخل و تصرف
 • عکاسی ناب گرا
 • عکاسی مستند اجتماعی
 • عکاسی دستکاری شده
 • خود پایندگی رسانه عکاسی
 • عکاسی مدرن، هنر مدرن: توازی یا تقابل؟
 • پی نوشت های فصل پنجم
 • فصل ششم: تجزیه و تحلیل و نقد آثار رابرت فرانک
 • شیوه نقد عملی ساختار گرایانه
 • درباره زندگی و آثار رابرت فرانک
 • تحلیل هم زمانی
 • مؤلفه های موضوعی
 • مؤلفه های بصری و تکنیکی
 • برآیندهای معنایی امریکایی ها
 • کار کرد و جوه خطابی در عکس های فرانک
 • آزمون تبدیل در عکس های فرانک
 • ابهام برانگیزی در آثار فرانک. تحلیل در زمانی
 • پی نوشت های فصل ششم
 • بخش دوم: عکاسی و پساساختارگرایی
 • فصل هفتم: پساساختارگرایی، نشانه شناسی پساساختارگرا، تعاریف و مفاهیم
 • تأملی بر تاریخچه پساساختارگرایی
 • دریدا و واسازی
 • دیگر پساساختارگرایان
 • بارت، اکو، و کریستوا
 • ژاک لاکان
 • میشل فوکو و دلوز و گاتاری
 • ژان فرانسوا ليوتار و فردریک جيمسون
 • بودریار
 • ریشه های تاریخی پساساختارگرایی
 • مؤلفه های اصلی پساساختارگرایی
 • پساساختارگرایی و پسامدرنیسم
 • پی نوشت های فصل هفتم
 • فصل هشتم: تحلیل پساساختارگرایانه عکاسی
 • طرح دوباره یک مسئله: عکس و نشانه ی زبانی، عکاسی و زبان
 • نقش نشانه ای عکس از نگاه پساساختارگرایی
 • متن و بافت
 • مناسبات بینامتنی و فرامتنی
 • متن نهایی
 • جایگاه متن نهایی در تعریف پساساختارگرایانه از هنر
 • تفسیر آفرینی: مؤلف،متن نهایی، مخاطب
 • عکاسی پسامدرن
 • انعطاف پذیری رسانه ای
 • در هم شدگی های بینا رسانه ای
 • درهم شدگی ساختارهای درون رسانه ای و برون رسانه ای
 • درهم شدگی ژانرها
 • از خصلت نمایه ای تا از آنِ خودسازی
 • عکس و زمینه های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی
 • عکس، از هاله زدایی تا بازگشت هاله ها
 • از آفرینش عکس تا تصویر پردازی دیجیتال
 • اخلاق تصویر
 • پساساختارگرایی و ساختارهای درون رسانه ای عکاسی
 • پساساختارگرایی و تقابل های دوتایی عکاسانه
 • پی نوشت های فصل هشتم
 • فصل نهم: تجزیه و تحلیل و نقد آثار سیندی شرمن
 • شیوه نقد عملی پساساختارگرایانه
 • درباره زندگی و آثار سیندی شرمن
 • سیندی شرمن، از خوانش غالب تا متضاد
 • مؤلفه های ساختاری آثار شرمن
 • مناسبات بینامتنی و فرامتنی در آثار شرمن
 • بینامتنیت
 • سرمتنيت
 • از بازنمایی جسم تا بالماسکه های پسامدرن
 • نقابها و عروسک ها: راهی برای خود – دگرنمایی
 • استراتژی نقاب گذاری و نقاب برداری به روایت گراندبرگ
 • پیرامتنیت
 • ورامتنیت
 • زیرمتنیت
 • شرمن، نگاه پساساختارگرا به تاریخ عکاسی پرتره و رتوریک عکاسی
 • از فمینیسم تا هنر فمینیستی
 • شرمن و برداشت فمینیستی از هویت
 • شرمن و بسترسازی های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی دهه ۸۰
 • گمانه زنی های تفسیری
 • از شرمن واقعی تا واقعیت شرمن
 • وارونگی تفسیر: چرخه های تفسیری معکوس
 • پی نوشت های فصل نهم
 • بخش سوم: ارزیابی و نتیجه گیری مطالب
 • فصل دهم: بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس
 • مقایسه تطبیقی رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی در عکاسی
 • مقایسه تطبیقی هنر مدرن و پسامدرن
 • مقایسه تطبیقی آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن
 • نکات پایانی
 • پی نوشت های فصل دهم
 • فهرست منابع
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • مقالات
 • پایان نامه ها
 • منابع اینترنتی
 • نمایه

شابک: 978.600.175.705.1

تعداد صفحات: 495

ناشر: انتشارات سوره مهر

سال انتشار: چاپ دوم 1392

عرض: 16.5

ارتفاع: 24

ثبت نظر

امتیاز شما:
 • 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای| این کتاب به دلیل وجود بیش از 4000 طرح یقه، آستین، دامن و انواع لباس بهترین مرجع بشری یادگیری طراحی و حتی جزئیات چین و چروک ها و همچنین برای ایده گرفتن و ادغام کردن انواع مدل لباس می باشد. چرا کتاب 4000 طرح خطی برای طراحان لباس و دانشجویان این رشته مفید می باشد.  با توجه به به روز نبودن سرفصلهای دانشگاهی و همچنین محدود بودن زمان آموزشی مؤسسات آموزشی طراحان لباس هیچوقت نمی توانند طراحی تمامی لباسها، یقه ها، آستین ها و جزئیات طراحی لباس را کامل آموزش ببینند، پس این کتاب می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای طراحان لباس باشد....


  اکنون خرید کنید
  4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای
 • دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: دفتر طراحی مد و لباس پارس| انتشارات پارس دوک با سال ها تجربه در زمینه نشر و توزیع حرفه ای ترین کتابهای آموزشی مربوط به پوشاک این بار برآن  شده است که با استفاده از علم و تجربه اساتید، حرفه ای ترین آموزشگاه طراحی لباس و پارچه ایران (طراحان مد و لباس پارس) بهترین دفتر طراحی مد و لباس ایران را نشر ...... سایز A4


  اکنون خرید کنید
  دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی
 • فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس | به همان روشی که یک ابزار موسیقایی نیازمند کوک شدن به ­منظور تولید کالاهای منظم است، دست باید به وسیله تمرینات منظم به منظور رسیدن به یک سبک ترسیم انعطاف پذیر و شناور کوک شود. پیش از شروع مطالعه پیکره، انجام تمریناتی به منظور روان کردن دست و در جهت خلاص شدن از هرگونه تنش و یا هراس مناسب است. یک سری خطوط، منحنی­های متحدالمرکز، خطوط مارپیچ، آشیانه زنی و آشیانه زنی متقاطع تا زمانی که احساس آرامش به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی.....


  اکنون خرید کنید
  فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس