bahman

برچسب - مروری بر پارچه های نفیس دوره صفویه

  • کتاب مروری بر پارچه های...

    0 out of 5

       دوره صفویه را یکی از اعصار درخشان معماری و هنر ایران می دانیم چرا که در تمامی زمینه های هنری از معماری و تزئینات آن، نگارگری، خوشنویسی، موسیقی سنتی، هنرهای صناعی، نمایش و در نهایت مباحث حکمی و عرفانی، هنرهای ایرانی، رشد و شکوفایی در خور توجه ای داشته است. نمونه های با ارزش و نفیس آثار منقول و مکتوب آن دوران، هم اکنون موجود و یا زینت بخش موزه ها و مجموعه های هنری سراسر جهان

    ۱۱/۰۰۰تومان