bahman

برچسب - لباس و پوشاک در ایران

  • کتاب مختصری درباره...

    0 out of 5

    کتاب مختصری درباره تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران | هنگامی که در سال 1366 عهده دار تدریس دروس تاریخ تحولات لباس در ایران و جهان در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  شدم و البته بعدها همان دروس را در دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ تدریس کرده ام، کاملا اطلاع داشتم که جز کتاب های قدیمی و البته بسیار با ارزش استادانی همچون جلیل ضیاءپور و یحیی ذکاء که روحشان شاد باشد، منبع و مأخذی در اختیار نیست. ضمن آنکه اساسا کتاب های مذکور

    ۱۳/۲۰۰تومان