bahman

برچسب - طراحی لباس کودک

  • کتاب طراحی لباس کودک

    0 out of 5

    نقاشی، یکی از فعالیت های پیچیده کودکان است که تا اندازه ای نمایانگر ادراکات و احساسات آنها بوده و تصویری است ذهنی که کودک به واسطه ی آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند. بیشتر پژوهشگران معتقدند که هنر نقاشی چیزی جز بیان هیجانات، اندیشه ها و کوشش برای خلق یک تصویر نیست …

    ۱۹/۸۰۰تومان