bahman

برچسب - تاریخ لباس جهان

  • کتاب تاریخ لباس جهان

    0 out of 5

       در یادگیری هنر، همانند دیگر زمینه های علوم، معیار آن نیست که چه اندازه مطالعه کرده اید بلکه مهم آنست که چقدر از آنچه را خوانده اید فهمیده اید و می توانید به کار گیرید که برای نیل بدین مقصود تکرار و عمیق شدن در مطالعه از راه های بهبود یادگیری می باشند …

    ۳۰/۸۰۰تومان