bahman

برچسب - ایتن عناصر رنگ

  • کتاب ایتن عناصر رنگ

    0 out of 5

    کتاب ایتن عناصر رنگ

       کتاب ایتن عناصر رنگ | رنگها روح دارند و زنده اند رنگها کلمه اند و همچون کلمات سخن می گویند: از نهان سبز جنگلها، از راز آبی آسمان و دریاها، از شفافیت و زلالیت قطرات باران و از پاکی سفید برف، اما نه از طبیعت، بلکه رنگها از روح آدمی و دنای پر رمز و راز انسان سخن می گویند. همچنانکه دستخط آدمها حکایت از درون آنان دارد، رنگهایی که بدان می پوشند و می نگارند و نقش می زنند نیز حکایت از گوشه ای از درون ایشان دارد. رنگها قاموس طبیعت و جهان را آشکار می سازند …

    ۱۳/۲۰۰تومان